WYSIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DIE KERKORDE VAN DIE NG KERK

Hier is die inligting wat Sondag in ons gemeente versprei ismet betrekking tot die wysiging van Artikel 1.

Agtergrond

Ons gemeente (NG Waverley) vorm deel van die NG Kerk in Suid Afrika. Hierdie verhouding met ander NG gemeentes word die “kerkverband” genoem. Die kerkverband behoort vir elke lidmaat van die NG kerk belangrik te wees aangesien dit een manier is waarop ons uitdrukking gee aan die eenheid van die kerk. In sy Hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 het Jesus vir die eenheid van die kerk gebid. As gemeente moet ons hard werk om uitdrukking te gee aan daardie eenheid.

As NG kerk gee ons op verskillende maniere uitdrukking aan hierdie kerkverband. Lees voort

1 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

Tieners en gewoontesondes

Na al die jare is dit nog steeds vir my lekker om met tieners hulle lewens te mag deel. Ek besef telkens dat my tyd hiervoor minder en minder raak. In die NG Kerk lê die tieners aan die einde van Graad 11 of begin van Graad 12 belydenis van geloof af. Ek het deur al die jare nog gekies om hierdie groep tieners deur hierdie jaar te begelei. Hierdie jaar gee ek bietjie aandag aan die vrae waaroor hulle graag wil gesels. Ek het hierdie jaar se groep aan die einde van verlede jaar ontmoet en gevra: Wat is die vrae waaroor julle graag volgende jaar sou wou gesels? Nou gee ek aandag aan daardie vrae en so nou en dan gooi ek iets in wat hulle nie gevra het nie, maar wat ek dink vir hulle belangrik is om oor te dink.

Een van hulle vrae was: Wat maak God met gewoontesonde? Gelukkig het ek twee teologiese studente wat saam met my dink wanneer ek voorberei vir die Sondagaand se aanddiens en die onderwerp wat die tieners in die kleingroepe gaan hanteer. Toe ek met hulle hieroor praat, was ek verbaas om te hoor dat die een sê dat hy nie regtig weet wat met die term bedoel word nie. Ons moet dus eers antwoord op die vraag: Wat is gewoontesonde?

Gewoontesonde is ‘n sonde waarmee ons worstel. Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

Koninkryk – Alreeds en nog nie – Daarom kan dinge nie bly soos dit nog altyd was nie.

Die koninkryk van God is een van die belangrike fokuspunte van die boodskap wat Jesus Christus gelewe en verkondig het. Die koninkryk van God is veral in die laaste helfte van die vorige eeu al meer verstaan as dat dit uit twee diemensies bestaan: Die alreeds en die nog nie. Sekere aspekte van die heerskappy van God is “alreeds” sigbaar in hierdie lewe, maar daar sal altyd die dimensie wees, wat “nog nie” sigbaar is of gerealiseer het nie. In Jesus se lewe breek die alreeds van die koninkryk of heerskappy van God deur, terwyl die “nog nie” ook blyk. Alhoewel Hy sommige mense gesond maak (alreeds), maak Hy nie almal gesond nie (nog nie). Alhoewel sommige kies om die goeie nuus te glo (alreeds), kies almal (nog) nie om dit te glo nie.

Een van die belangriker dinge om te aanvaar is egter die verhouding tussen koninkryk en kerk. Lees voort

1 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

‘n Trinitariese verstaan van kerk wees (En iets oor Artikel 1)

Van Gelder en Zscheile het my bewus gemaak van die belangrikheid van ‘n Trinitariese ekklesiologie. Daarmee saam natuurlik die reeds bekende (In teologiese kringe ten minste) onderskeid tussen die Weste en die Ooste se verstaan van die Triniteit. Ek wil nie regtig daardied verskil bespreek nie, maar ten minste net dat daar in die laaste twee dekades in besonder ‘n nuwe ontwaking in belangstelkling van die Triniteit is. DIe kerk praat reeds sedert Karl Barth van ‘n Trinitariese missiologie. Daar word die mees besondere goed gepubliseer oor ‘n Trinitariese spiritualiteit.

Wat van besondere belang is, is dat daar ‘n nuwe belangstelling is in die relasionele(verhoudings-)aard van die Triniteit. “The Trinity is seen as a community whose orientation is outward, and whose shared love spills over beyond itself. Moreover, the concept of perichoresis , or the mutual indwelling/interpenetration of the three persons in a dynamic, circulating movement, has offered rich analogies for human interdependence and relational community.”  (Van Gelder en Zscheile p 104) Die mens wat na die beeld van God geskep is, is dus ‘n interfahanklike en verhoudingswese waar daar vir die individualisme van die laat modernisme feitlik geen ruimte is nie. Geen mens vertoon die volle wese van God nie. Slegs in die mensgeworde Seun van God het die volheid van God liggaamlik kom woon. “In this trinitarian perspective to be a person is to partiicipate in others’ lives, to have an identity shaped by other persons, rather than to be an isolated individual.”

Op hierdie punt is die Trinitariese verstaan van kerk wees belangrik en baie waardevol. Lees voort

3 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

NG Kerk: Wysiging van Kerkorde Artikel 1. ‘n Mening.

DIe wysiging van kerkorde Artikel 1 is in sekere kringe hoog op die agenda van dit wat tans besig is om in die NG Kerk te gebeur. Ek dink ek behoort van die begin af my kaarte op die tafel te sit. Ek is van mening dat lidmate van die NG Kerk “Ja” moet stem vir die wysiging van Artikel 1. Die redes waarom ek so sê, is die volgende:

Eerstens maak die nuwe Artikel 1 voorsiening vir belydenisse wat nog nooit in die kerkorde vervat is nie. Op hierdie stadium maak die Artikel net voorsiening vir wat ons ken as die Drie-Formuliere van Eenheid (Die Nederlandse Geloofsbelydenis; dIe Dordtse Leerreëls en die Heidelbergse Kategismus) Een van die wat nou genoem gaan word is die Apostoliese Geloofsbelydenis. Die Apostoliese Geloofsbelydenis is die belydenis wat bekend is by die meeste van ons lidmate omdat ons dit dikwels tydens eredienste bely. Die ander twee belydenisse is die belydenisse van Athanasius en Nicea. ‘n “Ja” stem sê maak hierdie belydenisse ook deel van die belydenisgrondslag van die NG Kerk.

Tweedens skep die wysiging van Artikel 1 ruimte vir diegene wat die Belharbelydenis as in ooreenstemming met die Woord van God beskou en wil bely. Lees voort

6 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

Missionêre- vs Missionale Spiritualiteit

Ons gemeente het verlede jaar die Gestuurde Gemeente reis begin. Ons is nog in die luisterseisoen. Ek het egter ‘n behoefte om vir myself duidelikheid te kry oor die terminologie. Hiermee bedoel ek dan in besonder hoe ek die twee woorde “missionêr” en “missionaal” wil gebruik. Die missionale teologie het my bewus gemaak van die feit dat ek juis nie na ‘n ver plek hoef te gaan om ‘n gestuurde te wees nie. In die verlede het sendelinge het my dikwels (sonder dat dit altyd hulle bedoeling was) na ‘n minderwaardige Christen laat voel omdat ek nie na ver lande gaan nie.

Ek dink daar is verwarring oor die gebruik van die woorde “missionêr” en “missionaal”. Kom ek verduidelik die verwarring so:

My goeie vrou het my bekend gestel aan die wildtuin.  Lees voort

12 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

Preek: Efesiërs 1:3-14

Die nuwe jaar begin

Springgety

Hierdie is die eerste Sondag van die 2015. ʼn Nuwe jaar laat ʼn mens terugdink aan die jaar wat verby is. ʼn Vrou wat in hierdie jaar haar man in ʼn motorongeluk verloor het, skryf hierdie week so: “Die deur op 2014 is nou toe. Maar dit is al asof ek iets daar vergeet het.” Elke jaar het sy goeie en sy slegte tye. Geen mens is dieselfde mens as wat hy of sy was toe die vorige nuwe jaar begin het nie. Die gebeure in ons lewe en ons reaksie daarop verander ons die hele tyd.

Vandag se teksgedeelte maak ons baie bewus van God se goedheid in ons lewens. Ten spyte van alles wat met ons gebeur, is en bly ons steeds mense met baie voorregte. Al die mooi en goeie dinge in ons lewens is absoluut onverdiende genade. In ons gesin is ons baie dankbaar vir ʼn seun wat ʼn wonderlike pos by ʼn skool gekry het waar hy hom kan uitleef. Ons jongste dogter kry hierdie week haar matriekuitslae. Ons tweede jongste dogter is hierdie jaar finale jaar op universiteit. Sy het ʼn wonderlike werkkring by ʼn skool terwyl sy studeer. Ons oudste dogter het deur al die stakings in Rustenburg elke dag werk toe gegaan en sy het haar werk behou. Ons kon uiteindelik ons huis koop en dit verander soos ons dit graag wil hê. Al hierdie dinge is onverdiende genade. Ons betree 2015 as geseënde mense.

Ons is bevoorreg en geseën en bevoordeel. Die gemiddelde gesin in ons land het nie almal werk nie; Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe