om alles vir almal te wees

In my vorige “post” het ek ‘n opmerking gemaak wat daarop neerkom dat ek die waarheid van die evangelie aan mense in hulle unieke omstandighede en binne hulle eie kulture en binne hulle eie verstaansraamwerk verkondig om soveel mense as moontlik vir Christus te wen.

Die gedagte hier rondom gryp ek natuurlik nie uit die lug uit nie, dit was ook Paulus se benadering. Hy skryf in 1 Korintiërs 9:19-23 hierdie woorde:

“Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Vir die swakker het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê.”

Verskoon die lang aanhaling.

Hieruit maak ek die gevolgtrekking: Paulus was aanpasbaar wanneer hy die evangelie verkondig het.

In Handelinge 17:16-34 verkondig hy die evangelie op ‘n filosofiese wyse omdat hy met filosowe in gesprek is.

in 1 Kor 8 praat hy oor mense wat vleis eet asof dit ‘n offer aan ‘n afgod is. (Vers 7), maar as die feit dat hy vleis eet sy broer sou laat struikel, dan sal hy nooit weer vleis eet nie. (Vers 13).

Paulus se boodskap het dieselfde gebly en is nooit aangepas nie, maar die omstandighede waarin hy hom bevind het, het bepaal hoe hy te werk sal gaan om die evangelie te verkondig.

Die Bybel is vol van hierdie aanpasbaarheid. Dawid het nie geleef soos Abraham geleef het nie, en Jesaja het nie geleef soos Dawid geleef het nie, en Jesus het nie geleef soos en van hulle geleef het nie. Selfs die oproep tot dissipelskap en navolging van Jesus Christus kan nie beteken dat ons moet leef soos Jesus geleef het nie. Dan sou ons ook moes loop waar ons gaan en sandale gedra het. In dissipelskap en die navolging van die Here Jesus gaan dit oor die uitleef van die waardes en beginsels wat Hy geleer en geleef het.

Ons verkondig nie ‘n nuwe boodskap nie, ons verkondig dieselfde boodskap in verskillende omstandighede op verskillende maniere.

Ons moet getrou wees aan die Woord en daarom mag ons nooit ophou om die Woord te lees nie en die waarheid van die Bybel uitleef in ons tyd in ons omstandighede. Of dit kinders of tieners of onder dertigs of getroudes of bejaardes of geskeides of alleenlopers of gevangenisse is. Ons verkondig dieselfde boodskap op maniere en in omstandighede wat daardie mens sal help om die boodskap beter te verstaan.

26 thoughts on “om alles vir almal te wees

Add yours

 1. ‘n Baie waar stelling. Pas die boodskap aan by die omstandighede en die gehoor. Hoe gemaak as die omstandighede en die gehoor altyd dieselfde is. M.a.w. jou gemeente wat dieselfde gehoor is en wat altyd op ‘n Sondag bymekaar kom. Ek is seker dat predikers moet buite die kerk verband gaan kyk om te besef waarmee die gemeente daagliks te doen het.

  Kan ‘n prediker wat heeldag besig is met die Woord, sy hele lewe lank, Maandag tot Sondag, ‘n boodskap op ‘n Sondag bring wat op die vlak van die gemeente sal wees wat die grootste gedeelte van die week en hulle lewe met mense te doen het wat anders glo en wat anders leef as wat van ‘n gelowige verwag word? (Jammer vir die lomp en lang sin..)

 2. Christo: Ek dink kontak met die lidmate op verskillende maniere is belangrik. Ek het vriende in die gemeente met wie ek gereeld oor hulle omstandighede en situasies gesels. Ek het ook vir my ‘n tiep van ‘n mikpunt gestel van met hoeveel van die gemeente se lidmate ek in ‘n week kontak wil maak – of een tot een of in gesinsverband. Hierdie dinge help my ook om my oor op die grond te hou. Die tien jaar wat ek van 1994-2004 in die privaatsektor gewerk het, was vir my ook van onskatbare waarde.

 3. Todd Wilken het ‘n eenvoudige toets om preke te evalueer. Eerstens: Tel hoeveel keer Jesus se naam genoem word. As Hy nie genoem word nie, dan kan dit nie ‘n Christelike preek wees nie. Tweedens: Is Jesus die een wat die werkwoorde doen of is dit ons wat iets vir Jesus doen. Derdens: Indien Jesus die een is wat die werkwoorde doen, is dit die werkwoorde wat die Bybel gebruik? Is Hy ons afrigter, voorbeeld, terapeut of is Hy die Een wat red, wat ‘n sondelose lewe vir ons geleef het, gely, gesterf en weer vir ons opgestaan het. Daarna kan jy ook vra watter probleem het die prediker in my gediagnoseer en watter oplossing bied hy. Is my probleem stress, ‘n negatiewe selfbeeld of swak finansiële beplanning of is dit sonde? Is die oplossing Jesus Christus wat alles reeds vir my gedoen het of is beter en groter werke die antwoord.

 4. Soos jy, doom Attie, wil ek sommer ook wansuit veraskoning maak vir my lang kommentaar.

  Ek stem heelhartig met jou saam dat ons onder geen omstandighede die Woord van God mag kompromiteer of moet aanpas nie. Dit is en bly die ewige en onderveranderlike boodskap van God. Ek vind dit egter vreemd dat jy voortdurend daarop wys dat die Evangelie op maniere en in sekere omstanstandighede op wyses aan mense oorgedra moet word sodat hulle dit beter kan verstaan. Ek kry die indruk dat predikante gewone mense se begripsvermoë onderskat en dat hulle as geleerdes hullself geroepe voel om die Boodskap vir gewone ou mensies soos ek verstaanbaar te maak. Paulus sê in 1 Korinthiërs 1:

  26 Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie;
  27 maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;
  28 en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,
  29 sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

  Paulus se aanpasbaarheid was nie om die Evangelie meer verstaanbaar te maak nie, maar om geleenthede te skep waarop hy die reeds eenvoudig-verstaanbare Evanglie aan mense kon verkondig. Waarom sou hy, terwyl hyself ‘n Jood was, soos ‘n Jood word? Soos jy reeds weet, het Hy bedoel dat hy nie meer langer onder die wet was soos die Jode nie, maar uit genade vrygekoop is. En tog het Paulus op ‘n dag ter wille van die Evangelie saam met vier ander mense die sg. Nasarener eed geneem, sy hare laat skeer en selfs die offers wat daarmee gepaard gaan in die tempel gebring. Was dit om die Evangelie meer verstaanbaar te maak of om ‘n geleentheid te soek om die eenvoudig-verstaanbare Evangelie aan die Jode te bring?

  Paulus het nie die Evangelie op ‘n filosofiese wyse aan die Atheners oorgedra nie. Trouens, die Atheners self het gesê dat hy “die Evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig.” Nouja, op daardie besondere tydstip het hulle dit nie verstaan nie, maar Paulus het toe nie in ‘n filosofiese gesrpek met hulle betrokke geraak oor die opstanding nie. ‘n Filosofiese gesprek sou eerder neerkom op ‘n debat of Christus histories-fisiek of net allegories uit die dood opgestaan het. So terloops, hoe sien jy die opstanding van Christus, doom Attie?

  Die preek wat Paulus toe daarna aan die Atheners gelewer het, is een wat predikante gerus ook vandag meer kan preek. Ek dink veral aan die slotgedeelte van sy preek toe hy gesê het: “God het dan die tye van onkunde (let wel “onkunde” en nie “nie verstaan nie”) oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omsdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.” Die wonderlike hiervan was dat sommige van die Griekse filosowe waarlik tot bekering gekom het, sonder dat Paulus dit nodig geag het om in ‘n filosofiese gesprek met hulle te tree.

  Ek wil my verstout deur te sê dat die hele filosofie rondom die “verstaanbaar maak” van die Evangelie voortkom uit die nuwe missionêre teologie van die Ontluikende Kerk. Rick Warren het, om die mense se behoeftes in hulle eie omstandighede te bepaal, ‘n vraelys opgestel en uitgestuur om vas te stel wat die “church-less Harry’s and Mary’s” dink hoe die kerk bedryf moet word. Nouja, daar het hy reeds geweldige kompromie gemaak. Hierdie kompromiemakende evangelie (sodat mense in hulle eie omstandighede en behoeftes tegemoet gekom kan word) het aanleiding gegee tot die sg. paradoksale wêreldbeskouing. Nelus Niemandt skryf in sy boek “Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede: “Die feit dat verskillende wêreldbeskouings gelyktydig ons wêreld beïnvloed, krap sake nogal om. Een van die gevolge is ‘n paradoksale wêreld. Paradokse beteken dal twee dinge, wat oenskynlik teenoor mekaar staan, terselfdertyd waar en geldig is. Dit is ‘n geval van “die een en ook die ander”. Ons leef in so ‘n en/ook wêreld. Die een ding is waar en ook die ander. Teenoorgesteldes is beide waar en geldig. Die lewe en die werklikheid kan nie meer in eenvoudige swart/wit kategorieë geplaas en verklaar word nie.” Nouja, as dit nie ‘n regstreekse aanval is nie op en ‘n ontkenning van Christus se unieke verklaring dat Hy die enigste Waarheid en Weg is na die Vader is, dan weet ek nie. Stem jy saam met Nelus, doom Attie?

  Toe die mense aan Jesus die berig bring dat Pilatus die bloed van sommige Galiléërs met hulle offers gemeng het en dat ‘n toring op 18 mense geval en hulle gedood het, het Hy nie met hulle oor hulle verskriklike omstandighede gepraat nie. Hy het sy vinger op die eintlike probleem waarmee hulle almal te kampe gehad het, geplaas – hulle onbekeerde harte: “Dink julle dat hierdie Galiléërs groter sondaars was as al die Galiléërs, omdat hulle sulke dinge gely het? Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie agttien op wie die toring van Silóam geval en hulle gedood het—dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.” Netso omkom? Het Hy bedoel dat Pilatus dieselfde aan hulle sou doen of dat ‘n toring ook op hulle sou aftuimel? Nee! Hy het bedoel dat hulle die ewigheid tegemoet sou gaan as omnbekeerdes as hulle hul nie bekeer het nie.

  Daar is nie ‘n enkele persoon op hierdie aarde wat aasnrpaak kan maak dat sy omstandighede uniek is nie. Ons het almal al traumatiese gebeure ervaar. Gaan die verbetering van ons omstandighede of ons pogings om van hierdie wêreld ‘n beter plek te maak mense in die hemel bring? Glo my, dit is dikwels juis die verskriklikste omstandighede wat mense na Christus toe uitdryf. Dit was my ervaring gewees.

 5. Net vanoggend het ek dieselfde boodskap gekry to ek gelees het van Timótheüs.

  HANDELINGE 16:3 Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis sou gaan, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode wat in daardie streke was; want hulle het almal geweet dat sy vader ‘n Griek was.

  Ek stem saam en dink dit is belangrik dat wanneer ons iets en veral die boodskap van Jesus wil oordra, dat ons die mense op hulle vlak ontmoet en nie alles “my way” moet doen nie.

 6. Thomas: Dit lyk vir my jy gebruik Attie se blog as ‘n plek om jou menings oor te dra. Jy is meestal besig om iemand anders reg te sien en jou persoonlike interpretasie as die enigste moontlike interpretasie voor te hou en op ander af te dwing. Ek sien jy het jou eie “blog”.

  Ek sien niemand het by jou laaste vier inskrywings kommentaar gelewer nie. Ek sien die laaste kommentaar is op 21 Desember deur Amanda gelewer – mmmmm geen wonder sy praat amper dieselfde taal as jy nie.

  Ek sien ook jou “blog” is hoofsaaklik ‘n tweegesprek tussen jou en Amanda.

  Nou lyk dit vir my omdat jy daar geen reaksie kry nie, kom verkondig jy jou standpunte hier.

  Ek sien ook jy het elke denkbare NG Kerk teoloog aangeval en negatief beoordeel en dit wat jy gesê het grens aan laster.

  Ek sien jy is sedert Mei 2008 aan dei gang. As ek na die wêreld kaart op jou “blog” kyk, dan lyk dit vir nie juis of jy verskriklik baie aftrek kry by mense nie. Dalk is dit omdat niemand juis dink jy het iets om te sê nie? Dalk is dit omdat mense die gevolgtrekking maak dat jy die dink dat jy die enigste een is wat reg is.

  Dalk moet jy vir ‘n oomblik stil raak en vir jouself vra hoekom lewer niemand kommentaar nie. Ek sien ook jy het beswaar gemaak toe Christo gesê het jy moet dalk maar op ‘n ander plek jou kommentaar gaan lewer. Ek dink nogal dit sal die regte ding wees… gaan skryf op jou eie blog.

  Ek is bevrees jy ry hier om iemand anders se rug.

 7. Outsider, dankie tog daar is iemand wat dieselfde ding raaksien as wat ek gesien het.

  ‘n Pastoor van my het jare gelede ‘n groot waarheid gepreek. God kyk na die gesindheid en die motief van die mens en ek moet heeltyd na my eie gesindheid en motief kyk as ek kommentaar lewer. Ek wonder nogal wat party mense se motief is om hier te kom “cut en paste” en redeneer. Sy eie blog is net vir homself en werk nie, so nou kom vertroebel hy die drink water op ‘n ander plek.

  ‘n Tyd gelede kyk ek op Discovery Channel hoe die blou wilde beeste trek na nuwe weivelde. Op ‘n stadium wys hulle hoe hulle kom water drink. In die begin is almal versigtig en staan op die kant en drink om darem die water skoon te hou. Maar dan wys hulle hoe kom een blikskottel en druk deur almal en loop knie diep in die water in om daar voor te gaan drink. Almal agter moet nou die modder water drink. Later in die program wys hulle hoe die krokodil kom en die wat so diep inloop as die ideale slagoffer kies vir ‘n maaltyd. Ek het nogal gedink dit is sy verdiende loon.

 8. Amanda: Wie op aarde is Todd Wilken en waarom sou ek dink sy mening is belangriker as my eie?
  Thomas: Jou mening teenoor myne; Jou interpretasie teenoor myne. Bring ons nêrens.
  A3: Dankie vir daardie herinnering.
  Outsider: Ek het gewonder wanneer gaan iemand dit raaksien.
  Christo: Met die laaste sinnetjie bedoel jy natuurlik die blouwildebees se verdiende loon. (hahaha)

 9. Outsider: Dankie vir die kompliment!

  Ek stem saam met jou gevolgtrekking dat Thomas se skrywes hom ongewild maak, maar ek dink hy het die prys bereken. Christo het op die ander draad gewonder “hoekom die super predikers soveel mense trek. Dalk het hulle iets postiefs in die Woord van God gelees en besluit om eerder daarop klem te le as op die negatiewe wat so maklik is om te doen.” En hy is doodreg. Joel Osteen het die grootste kerk in Amerika en hy fokus op die positiewe. As dit gaan oor getalle is hy, Rick Warren en Bill Hybels, en nie Thomas nie, die ouens om te volg., Ds. Attie.

  Ek stem saam dit is nie mooi om te laster nie, maar is dit laster as Thomas aan die kerk wys hoe daar teen die Here se woord gepraat word? Hy stry kragtig vir die geloof en ek is dankbaar vir sy insig en kennis van die skrif.

 10. Ds. Attie: Pastoor Todd Wilken kan gehoor word op: Pirate Christian Radio is an online radio station that is free from the scurvy plagues of pop-psychology, goofy fads, self-help, pietism, purpose-drivenism, the prosperity heresy, contemplative mysticism, seeker-sensitivism, liberalism, relevantism, Emergent nonsense, and the sissy girly Oprah-fied religiosity that is being passed off as “Biblical Christianity”.

  Wilken se diagnostiek is bedoel as ‘n eenvoudige toets wat die ou in die kerkbank kan gebruik om te bepaal of wat hy hoor werklik ‘n Christen preek is. Vir dominees sou hy seker The Proper Distinction between Law and Gospel deur C.F.W. Walther aanbeveel.

 11. Amanda: Jy verstaan verkeerd – dit maak hom nie ongewild nie, hy het nie ‘n gehoor nie. Die “kerk” soos jy dit noem, stel nie eers belang om met hom in gesprek te tree nie.

 12. Amanda: NT Wright is: “We have no better interpreter of the faith than Tom Wright. Simply Christian is an amazing testimony to the vitality and truth of the Christian faith and to his skill.” My punt is… jy het jou voorkeure oor wie se boeke jy lees en ek het my voorkeure oor wie se boeke ek lees. Hierdie gesprek het geen sin nie.

 13. Outsider
  Ek dink jy is verkeerd met jou aanname dat Thomas nie ‘n gehoor het nie – ek het hom noueers ontdek danksy jou en moet sê ek gaan beslis daar verder lees en leer. Sy skrywes is nie daar vir populariteit nie. Dis duidelik.

 14. Dankie vir die skakel na Thomas se blog. Nou verstaan ek alles. Die man het ‘n probleem. Soveel verrbale diareë het ek in my ganse lewe nog nie aanskou nie. Dit is genoeg om ‘n mens ‘n ewige renons in godsdiens te gee. Maar dit is wel goed dat ook dit tot almal se kennis kom. Dalk sal meer mense dan begin besef hoe gevaarlik en vol verdgsaaiery is fundamentaliste.

 15. Outsider: Ekskuus. Ek hét jou verkeerd verstaan. Jy is ook reg dat die kerk nie met iemand soos Thomas in gesprek sal tree nie.

 16. Christo, ek het jou, volgens broer Petrus se wyse raad in 1 Petrus 3:15, gevra om jou getuienis vir ons te gee van hoe jy tot bekering gekom het. Jy het my tot op hede nog nie geantwoord nie. Ek wil sommer graag dieselfde vraag vir Outsider en Doom Attie ook vra. Vertel vir ons hoe julle tot bekering gekom het, asseblief. Dit kan beslis tot seën wees vir veral die jongmense wat jou blog lees.

  Ek kry die indruk dat julle almal wat nie met julle saamstem nie met graagte en met mening verguis. Ek het nog elke keer my menings vanuit die Skrif verantwoord en al wat ek terugkry is persoonlike (ad hominem) aanvalle. Is dit die Heilige Gees wat julle so lei om my te verguis of is dit ‘n ander gees. As julle nie hou van wat ek sê nie, wil ek mooi vra dat julle my vanuit die Woord van God repudieer. Die Woord van God is die Swaard van die Gees en nie ad hominem aanvalle of Discovery Channel en wilde beeste nie.

  Wat my blog betref net die volgende: Ek is nie begaan oor getalle nie. Al sou net een persoon tot bekering kom deur my blog te lees, sal dit my ontsettend baie vreugde verskaf. Waarom? Hier’s die rede:

  Luk 15:10 So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. (So terloops, dis die Here Jesus self wat hier praat en nie ek nie).

  Het julle dit gesien Doom attie, outsider en christo? Wanneer een sondaar hom of haar tot God bekeer, dan juig die engele in die hemel. En hier op aarde? Wat gebeur hier op aarde? Nee! die mensekind, anders as die engele in die hemel, is meer begaan oor aansien, getalle, gewildhheid, menseverering en valse profete wat hulle op ‘n dwaalspoor lei.

  Outsider, as getalle ‘n barometer was vir sukses, dan is die hel ‘n helse sukses omdat die meeste mense daarheen gaan. Is dit ek wat so sê? Kyk ‘n bietjie hierna:

  Mat 7:13, 14 Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. (Let wel, dis die Here Jesus wat hier peraat en nie ek nie. Luister ten minste na Hom).

  Kyk weer ‘n slag outsider, Doom Attie en Christo. Die Here sê daar is maar baie min wat die nou poort en die smal pad vind, nie omdat God dit so wil nie maar omdat die mens SY ewige waarheid verwerp. Dit help nie om te sê ek glo in die bloed van Jesus nie terwyl daar met valse apostels en profete soos Rick Warren, Rob Bell, Tony Jones, Brian Mclaren, die Woestynvaders, Doug Pagitt en Harry Potter (met dank aan Nelus Niemandt) geheul word nie.

  2Kor 6:14 Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

  Ek mmoet sê, ek het baie lank laas so ‘n vriendelike verwelkoming ontvang soos hier op jou blog, Doom Attie. Wat sal jy doen as ek jou gemeente op ‘n Sondag sou besoek? Gaan jy toelaat dat jou gemeentelede my uitsmyt, of gaan die krokkodille my opvreet? Ek neem aan dat Christo en Outsider nie in jou gemeente is nie. Indien hulle wel lidmate in jou gemeente is, kan ek verseker weet dat hulle my beslis te lyf sal gaan en uitsmyt.

 17. Sjoe, en net toe ek begin dink ek moet ‘n sielkundige gaan sien of dalk ‘n mekaniek om die los skroef in my kop vas te maak, sien ek daar is ander wat saam stem.

  Sjoe, lekker om te weet ons kan gesels oor die alledaagse en hoe om net mens te wees in God se allomteenwoordigheid.

 18. Amanda het die vers reeds aangehaal, maar laat my toe om dit te herhaal:

  Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.

  Doom Attie, ek neem aan dat jy nie jou getuienis oor hoe jy tot bekering gekom het aam jou bloglesers wil oordra nie. Dis vir my vreemd want dit is sekerlik dié heerlikste en mees vreugdevolle ding wat met ‘n mens kan gebeur wanneer iemand jou dié vraag vra, omdat dit ‘n mens die geleentheid gee om te vertel wat Jesus Christus vir jou persoonlik gedoen het.

 19. Thomas: Ek sal my getuienis oor my bekering met die blog-lesers deel, maar nie onder hierdie omstandighede nie. Ek is ‘n verloste mens op grond van Jesus Christus se sterwe aan die kruis en nie op grond van enige iets wat ek gedoen het nie.

 20. Thomas: Jou skrywes bly maar moeilik om te verstaan. Waarom is jy so kwaad vir en veroordelend teenoor jou medegelowiges wat nie met jou saam stem nie? Met jou kennis en tyd kan jy baie vir die koninkryk doen as dit net reg aangewend kan word. Probeer asb om minder veroordelende te wees teenoor ons leke wat nie “alles” soos jy van die Bybel af weet nie. Is ons nie veronderstel om die evangelie te verkondig aan die wat dit nog nie gehoor het nie? Waarom probeer ons dan bekeerlinge maak van mense wat reeds in Jesus glo en Hom bely, wat in die 3 eenheid van God glo, maar nie met my standpunt saam stem nie? Komaan man, ons is tog seker as Christene beter as dit! Ja, ek het my vererg vir jou manier van skryf en redeneer en sal verkies om glad nie jou skrywes te lees nie, maar as mede gelowige moet ek jou aanvaar soos jy is. Wie se ek is reg? Wie se jy is reg? Wie is ons om te oordeel? As ek jou te nagekom het met die krokodil storie, dan vra ek verskoning en ek weet dat ek reeds vergewe is deur Jesus se dood aan die kruis. Of jy my sal vergewe is jou saak. Ek dink ppk dat jy moet twee keer dink oor die “beswering” van mede gelowiges. Is dit skriftuurlik? Ons praat hier met gesiglose mense wat ons nie persoonlik ken nie. Ons moet ook vesigtig wees oor wat ons in die openbaar skrywe. Die onbekeerdes wat nie in Jesus glo nie lees ook dalk hier en dan gee ons hulle nog meer rede om nie ‘n Christen te wil wees nie.

  Ek stem saam met Attie dat ek nie op hierdie manier my bekering wil bespreek nie. My saak met die Here is reg en ek twyfel vir geen oomblik in my saligheid nie. Ek dink ons glo basies dieselfde en het dus meer om oor saam te stem as om oor te verskil. My doel is om met mense in gesprek te tree wat saam met my klem wil le op God se goedheid en guns. Ek wil nie en sal nie Gods se oordeel uit die oog verloor in die proses nie, maar wil dit net minder beklemtoon.

  So, kom ons probeer om oor een te kom dat ons verskil wat sekere sake betref en ons kom ooreen om mekaar te ondersteun in die verkondiging van die verlossings boodskap.

 21. Ek kom nou eers hier uit. Hier is so baie opmerkings dat ek dit nie gaan lees nie. Ek het net ‘n klein eiertjie wat ek wil lê. Daar word na verborgenhede in die Woord verwys. Ek glo dat soos tyd verander, openbaar God hierdie verborgenhede aan die mensdom wat gepas is vir die betrokke tyd. Daarom sal ons nou openbaringe ontvang wat voorheen verborge was, sodat ons dit in die konteks wat ons lewe, kan verstaan en kan uitleef.

 22. Riaan: Ek neem jou nie kwalik dat jy nie alles wil lees nie. “Verborgenhede” is soms ‘n woord wat verskillende mense verskillende dinge onder kan verstaan. Sou mens dalk kon sê: Wanneer die leser van die Bybel die Bybel lees met die doel om dit vir sy/haar eie tyd verstaanbaar te maak, is dit moontlik dat daardie leser dit anders sal verstaan as wat lesers dit voorheen verstaan het?

 23. Dalk kan die gesprek nou bietjie anders draai. Attie ek stem in ‘n baie groot mate met jou saam, maar watter rol speel die mense wat voorheen die Bybel gelees het en voorheen die Bybel probeer verstaan het, in hoe ons die Bybel lees en verstaan?

 24. Dagse Dominee Attie

  Bly om weer in surkilasie te kan wees. Het wel jou skrywes gelees maar kon nie kommentaar lewer nie. 🙂
  Ek stem volkome saam met jou siening dat bekering ‘n vreugdevolle gebeurtenis is en nie deel behoort te vorm van enige argumente of persoonlike gewin nie. Hou vas aan die belangrike en mooi dinge en mag die LEWENDE GOD jou en die geliefdes veilig bewaar en met vreugde en liefde en voorspoed oorweldigend seen sodat jy die seen vir ander kan bly wat SY lig uitdra en verkondig soos die omstandighede dit verlang.

  Groete

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: