NET EEN GOD

Die geleerdes noem dit monoteïsme – daarmee wil ons sê dat alhoewel ons God as Vader, Seun en Heilige Gees aanbid en ken, is dit steeds net een God. Elke een van hierdie drie is dieselfde God wat Hom elke keer op ‘n ander manier aan ons bekend maak.

Christene se geloof het sy oorsprong in die Joodse godsdiens in die Ou Testament, m.a.w. ons glo en dink nie anders oor God as wat die Jode in die Ou Testament oor God gedink het nie.

Die Jode het geglo dat daar net een God is en dat dit die God is wat hemel en aarde gemaak het, God wat steeds by sy skepping teenwoordig is en verlossend in sy skepping aan die werk is, maar steeds altyd in beheer bly en steeds heeltemal iets anders as die skepping is. Hy was (en is) op ‘n kragtige manier betrokke by wat Hy gemaak het, maar nooit beperk of ingeperk tot die skepping self nie. Deur sy teenwoordigheid bly God in kontak met die skepping en is Hy steeds in ‘n verhouding met die skepping (Die ganse skepping – nie net die mens nie) te hê.

Hierdie God, het die volk Israel gekies as instrument waardeur Hy die skepping sou verlos en die hele wêreld sou genees – die Nuwe Testament beskryf hierdie optrede van God as die “nuwe skepping”, ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde waar alles weer nuutgemaak sal word.

Vir die Jode was daar drie dinge wat God en hulle verhouding met God uniek gemaak het:

1. God se teenwoordigheid.

2. God se wil in die vorm van die wet.

3. God se Gees wat in verskillende mense in die Ou Testament gewerk het.

Twee ander wat baie nou gekoppel is aan hierdie drie is God se Woord en God se wysheid. Beide help om te verstaan wat met God se teenwoordigheid en God se wet verstaan moet word.

Binne hierdie geloofsraamwerk, het God mens geword in Jesus Christus, sonder om ooit op te hou om te wees wat Hy nog altyd was. Deur die Woord wat vlees geword het vervul God sy belofte van ‘n Messias en bereik God hoofsaaklik twee dinge: Die tempel word herbou (Kerk as die liggaam van Christus) en Hy sou die koningskap herstel deur ‘n koning uit die nageslag van Dawid weer op die troon te plaas.  (Sit aan die regterhand van God.) Hierdie gebeur nie soos die Jode verwag het nie, maar wel soos God dit van die begin af bedoel het.

Dit is baie belangrik dat ons vandag sal besef dat God steeds die onveranderlike God is, van wie ons telkens weer ‘n ander faset ontdek waarvan ons nie geweet het nie.

Binne hierdie raamwerk het Jesus het God aan ons bekend kom maak. Binne hierdie raamwerk behoort dit wat ons glo weer ingepas te word.

16 thoughts on “NET EEN GOD

Add yours

 1. Hierdie is ‘n mondvol maar ek dink tog dit is belangrik om te weet. Ek kry soms die indruk dat mense hulle ongemak met God se betrokkenheid by ons verwerk deur van God ‘n veraf God te maak wat alles gemaak het en die horlosie aan die gang gesit het, en nou terugstaan om te kyk hoe dinge afspeel binne die wetmatighede wat Hy in die skepping ingebou het.

 2. God is nie sy skepping nie, God is en bly meer as sy skepping. Ek verstaan net nie altyd God se betrokkenheid by die skepping nie, omdat Hy dikwels vir my ver en onbetrokke voorkom. Soms is dit vir my makliker om dit te verklaar soos Twyfelaar dit hier bo beskryf het.

 3. Attie, Twyfelaar en Iemand. God is vir my nog meer as dit. God 3 enig: Vader, Seun en Heilige Gees. Alhoewel 1 is God 3 en alhoewel 3 is God 1. Net so is ons gees, siel en liggaam. Met Jesus(God) se hemelvaart stuur Hy vir ons die Vertrooster, naamlik die Heilige Gees(God) wie binne in die wat Hom aanneem kom woon. God woon dus binne in die wat Hom aanneem en daarmee verkry ons outoriteit soos wat Jesus gesê het, om alles wat Jesus op aarde gedoen het te kan doen en nog meer.

  Ons menlike brein sukkel net meestal om hierdie konsep te verstaan en daarom sukkel ons om in outoriteit hier op aarde te heers.

 4. Twyfelaar: Dit pla my ook dat mense soms “fatalisties” dink oor God se betrokkenheid in ons lewens.

  Riaan: God is meer as wat ons ooit kan bid of dink. Ons kan God nie analiseer en tot ‘n gevolgtrekking kom wie en hoe God is nie, m.a.w. in die opsig stam ek saam met jou dat God meer is as wat ons hier bo beskryf.Ek gebruik hierdie beskrywing hier bo om die geloofsraamwerk te skets waarbinne God mens geword het.
  Die Bybel gebruik meer as een keer beeldspraak om ‘n sekere waarheid aan ons oor te dra op ‘n manier wat vir ons verstaanbaar is. So bv. is sit aan die regterhand van God beeldspraak om na my mening twee waarhede aan ons oor te dra en dit is dat Jesus Christus die lang verwagte Messias is wat vanaf die troon van Dawid sou heers, en dan natuurlik dat Hy die hoogste vorm van enige gesag is – voor Hom sal elke knie buig.
  Sê nou ons sou die gedagte dat God deur die Heilige Gees in ons kom woon as ‘n vorm van beeldspraak gebruik om die gedagte van God se betrokkenheid in ons lewens te verduidelik of meer verstaanbaar te maak. Waar bring dit ons?

 5. Happy New Year 2009
  ===================

  hi.. I am From South Sumatra, Indonesia country..how are you??….. introduction from my blog…..can we exchange link……add me here…thank very much ok……success always

  visit to my blog here : http://bujanglahat.wordpress.com

  Thanks…

 6. Attie jy sê Christene glo en dink nie anders oor God as wat die Jode in die Ou Testament oor God gedink het nie. Dit is mos glad nie die geval nie. Christene dink totaal anders oor God as wat die Jode van die Ou Testament oor God gedink het.

  Die Jode van die Ou Testament het baie beslis nie aan ‘n drie enige God geglo nie. Trouens dit sou vir hulle die grofste vorm van godslaster wees om Jesus as God te beskou. Jesus se eie volgelinge het ook nie die term drie enige God geken nie. Dit is ‘n begrip wat nêrens in die Bybel voorkom nie en is deur MENSE tydens die Sinode van Nicea 325 NC

 7. Jak, ek meen jy moet weer die sin van Attie se # lees. Hy maak die opmerking “Die Jode het geglo dat daar net een God is en dat dit die God is wat hemel en aarde gemaak het,”. Graag lewer ek ‘n inset op die Godsverstaan van die Israeliete soos oorvertel deur die skeppingsverhale.
  Die Israeliete het God geken deur nie net die skepping, maar het Hy Homself aan hulle geopenbaar deur die offerkultus (bv. Offers van Seuns van Adam, Elia se offers), die optredes van rigters, konings, priesters en later die profete. God se openbaring word verder ook veral gekenmerk deur persoonlike gesprekke (Verhale van Adam, – Abram, -Moses, Faroa ens).
  Die drie eenheid van God word welliswaar in die Ou Testament net beskryf deur die skeppingsteenwoordigheid van die Gees en die handelingsoptrede van die Vader. Die belofte van die persoon van Jesus (Messias vir Israeliete) funksioneer deurlopend as ‘n belofte (Gen 3:15, Psalm 80,Jesaja tekste en Joel). Die waarmaking van die belofte het dus met die geboorte van Jesus as messias vir die Ou Testamentiese volk die funksionering van die drie eenheid volgemaak. Ons moet onthou dat die individuele betrokkenheid van hetsy die Vader of Gees of Messias in die Ou Testament nie die bestaan van die drie-eenheid uitkanseleer of oor- of onderbeklemtoon nie.
  Attie, ek meen jy bedoel met Jode seker die Israeliete as volk, soos dit in die Ou Testament opgeteken is.

 8. Attie :ek stem saam met Jak
  Gaan kyk na Benny Hinn dienste dan sien jy die outoriteit wat die INwonende Heilige Gees het in ons.Presies wat Jesus gese het gaan gebeur vir die wat glo,dit gebeur.Deur ongeloof ly baie Christene ‘n onvervulde lewe en het hulle nie die outoriteit in Christus nie.As jy nie die Heilige Gees het wat inwonend is nie,het jy nie ;n salwing nie,het jy geen outoriteit nie.Beveel jy in die naam van Jesus,maar niks gebeur nie,want jy het nie die krag van God in jou lewe nie.
  God beveel,Jeus doen,en die Heilige Gees bring dit in uitvoering,Jeus is die woord,en die Heilige Gees is die krag van God.Jy het die vuur van God nodig in jou lewe,dan sal wonderwerke gebeur.God is dieselfde,gister,vandag,en tot in alle ewigheid.Die mens verander,maar God verander nooit.Sonder die heilige gees gaan jy ‘n onvervulde verhouding he met God.
  Wanneer ek se jy of jou bedoel ek almal,nie net jy nie.

 9. Jak en Ben: Lees asb. ook die gedeelte waar ek sê: “Binne hierdie raamwerk het Jesus het God aan ons bekend kom maak. Binne hierdie raamwerk behoort dit wat ons glo weer ingepas te word.” Indien ons nie kan aanvaar dat die God van Israel (Herman is reg hier) die God is wat Hom in Jesus Christus en deur die uitstorting van die Heilige Gees verder aan ons kom openbaar het nie, dan behoort ons ook nie die Ou Testament te lees waar die besondere karakter van God op ‘n veelvuldige wyse aan ons geopenbaar word nie.
  As die gedagte van die drie-eenheid dan eers by Nicea geformuleer is, wat wel waar is, dan kan ons mos nie die gelowiges in die Ou Testament beoordeel (soms self veroordeel) omdat hulle nie in die drie-eenheid geglo het nie. Die term “drie-eenheid is bedoel om gelowiges juis te help om monoteïsties te bly dink en nie drie verskillende gode te aanbid nie, maar juis in een God te bly glo.
  Jesus se sterwe aan die kruis en die uitstorting van die Heilige Gees het ‘n nuwe verhouding met God moontlik gemaak. Die Messias is ‘n belofte wat teruggevoer kan word na die sondeval. Jesus van Nasaret ius die vervulling van daardie belofte.
  Op ‘n ander manier: Wat bedoel ons dan as ons sê dat God die onveranderlike God is?

 10. Attie jy is reg dat ons nie die gelowiges van die ou Testament kan veroordeel omdat hulle nie in die drie-eenheid geglo het nie. My vraag is hoe kan ons dan vandag die Jode (en die Moslems) wat steeds nie aan die drie-eenheid glo nie veroordeel omdat hulle nie inkoop in ‘n sinodebesluit van ‘n sinode wat deur Konstantyn gelas is nie. Dit was ‘n minderheid van ‘n minderheid gelowiges wat uiteindelik met ‘n meerderhedstem besluit het daar is ‘n drie-enige God.

  Konstantyn wou hê die sinode van Nicea moes uitspraak gee oor Jesus se goddelikheid omdat hy nie gehou het van die debat en verskille wat destyds daaroor aan die gang was nie. Net soos met vandag se sinodes het kerkpolitiek hoogty gevier tydens daardie sinode. Van die meer as duisend biskoppe wat daarheen genooi is het (ek kan nie die presiese getal uit my kop onthou nie) ‘n raps meer as 300 dit begewoon. Dit is daardie handvol mense wat die begrip drie-enige God “gecoin” het

 11. Jak: As ‘n mens die term drie-enig uit die gesprek uithaal, dan is die vraag of ons uit die Bybel sou kon aflei dat Jesus wel God was en dat die Heilige Gees ook God was. Ek is wel daarvan oortuig, maar nie een van die twee is ‘n ander God nie, maar net ‘n ander openbaring van dieselfde God.
  Oor die oordeel van ander godsdienste (veral die Moslems en die Jode)is ek baie versigtig. Ek wil eerder die waarheid soos ek dit ken en verstaan onomwonde verkondig.
  Moenie my verkeerd verstaan nie, vir my is Jesus Christus die lang verwagte en beloofde Messias wat die sonde van die wêreld wegneem en daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Maar, al drie die godsdienste gebruik “abba” (Vader) as aanspreekvorm vir God. Om eerlik te wees, ek is nie heeltemal seker hoe om hieroor te dink nie.
  Jak, dalk moet jy bietjie vir ons sê hoe jy oor hierdie dink.

 12. Attie Jesus is ook vir my die “venster” om ‘n blik te kry op dit wat ons “God” noem. Dit is die tradisie waaruit ek kom en dit is waar my geloofsworstels lê. Hoe meer en hoe dieper ek oor godsdiens en geloof dink hoe versigtiger raak ek egter om “God” in een of ander boksie te plaas.

  Ek dink nie mens hoef seker te wees hoe jy oor die goed dink nie. Trouens diegene wat so seker is oor wie en wat “God” is, is na my beskeie mening nogal baie arrogant. Daarmee bedoel ek nie dat alle mense wat Jesus as hulle middelaar sien arrogant is nie.

  Wat my egter frustreer is wanneer sommige Christene ander se sienings van meet af as dwaalleer afskiet terwyl hulle self dikwels geen benul het waar hulle eie geloof vandaan kom nie. As ons eerlik wees moet ons maar erken niemand kan die term “God” in taal of formules vasvang nie.

 13. Jak: Ek hou sommer baie van wat jy sê. Ek dink ek het dalk op ‘n effens laat stadium so begin dink. Elkeen van ons ken maar ten dele, en dit is juis onverdraagsaamheid (jy noem dit arrogansie) wat in die kerk meer kwaad as goed doen. Die laaste paar maande het my geleer dat ons van mekaar mag verskil, maar dat wedersydse respek altyd moet bly. Verskil… juis omdat ons God in geen taal of beeld volkome kan vasvang nie. Ek dink soms dat die hele Bybel vir ons ‘n venster op God gee en dat ons waarskynlik nooit die volle prentjie sal sien nie, wat nie noodwendig beteken dat dit wat ons sien nie die waarheid is nie.
  Die manier waarop NT Wright bv. vir Funk hanteer het my baie beïnvloed.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: