OP SOEK NA DIE HISTORIESE JESUS

John Spong se arrogante uitsprake krap ‘n hele paar mense om. My mening is: John Spong is deel van die groep wat met behulp van wetenskaplike metodes en werkswyses ‘n historiese Jesus daar wil stel wat vir die mens van vandag aanvaarbaar sal wees. Enigste voorwaarde is: Die historiese Jesus moet so min as moontlik ooreensteming toon met die Jesus wat Christus en Here van die Christelike kerk is.

Ek het Scott McKnight bietjie hieroor gaan lees en so ‘n klein bietjie in die dogmageskiedenis gaan blaai. Ek het dit maar meestal vir myself gedoen omdat ek ook sukkel om hierdie dinge in perspektief te sien. So sien ek dit:

Die soeke na die historiese Jesus het in die laaste paar jaar ernstige debat en gesprek in veral die NG kerk tot gevolg gehad. In wie glo ek, glo ek in die Jesus van die geskiedenis of die Jesus van die evangelies.  Die hele gesprek het met Reimarus (19 de eeu) op die kerk se agenda verskyn. reimarus het ’n werkswyse van kritiese denke voorgestel wat daarop berus dat mens krities na die evangelies kyk en dan bepaal watter dinge Jesus werklik sou gesê en gedoen het. Dit wat oorbly gee dan vir jou die historiese Jesus. Die gevolg van hierdie proses was dan dat die historiese Jesus en die Jesus van die geloof, nie dieselfde Jesus is nie. Hierdie is juis die punt van die historiese Jesus studies (Nuwe Hervomring Netwerk;  Jesus Seminaar; ens.) waarvan John Spong wat tans in Suid Afrika is, natuurlik ’n belangrike rolspeler is.  

REIMARUS (The old quest): Reimarus het geglo dat Jesus ’n politieke agenda gehad wat nie uitgewerk het nie, en toe Hy dit besef, het Hy sy plan verander om Hom aan mense voor te hou as lydende dienskneg wie se koms deur die profeet Jesaja voorspel is. Reimarus en Schweitzer reken Jesus se sterwe aan die kruis was eintlik sy finale nederlaag. Jesus sterf.  

BULTMANN à JESUS SEMINAAR (No quest): Die volgende belangrike rolspeler was Bultmann wat ’n baie groot invloed op Martin Kaehler gehad het. Bultman sien die evangelies as geloofsprodukte van die eerste Christene en dit maak nie regtig saak of die produk histories betroubaar is of nie. Bultman het ook gereken dat ons eintlik bitter min weet van die lewe en woorde van Jesus. Ons kan van ’n paar dinge van Jesus baie seker wees: Jesus is deur Johannes die Doper gedoop; Jesus was deel van ’n Messiaanse beweging; Jesus het die koninkryk van God verkondig; Jesus het gesterwe aan die hand en besluit van Pontius Pilatus.  Een van die belangrikste uitsprake van Bultmann  was iets in die lyn van: Ons kan nie geloof baseer op historiese studies nie want historiese studies fluktueer en wissel.  

JESUS SEMINAAR (New Quest) : Bultman het toe ’n aantal kriteria daargestel om vas te stel of dit wat in die evangelies aan Jesus toegedig word, werklik van Hom af kom. Onthou: Die soeke na die historiese Jesus het te make met die vasstelling van wie en wat die ware Jesus was, in vergelyking met die Jesus van die evangelies. Die resultate van die gebruik van hierdie kriteria het bekend geword in die werk van die Jesus Seminaar wat gelei is deur Robert Funk. (Die rooi, pienk, grys, swart letter uitgawe van die evangelies.) Die volgende dire kriteria is gebruik:

(i) As ’n uitspraak van Jesus in konflik is met die Judaïsme van die tyd van Jesus en die vroeë kerk, dan kom dit van Jesus af.  

(ii) Indien ’n uitspraak van Jesus in meer as een van die evangelies voorkom, dan kom dit van Jesus.

(iii) Indien ’n uitspraak van Jesus ooreenstem met dit wat mens uit bogenoemde kan aflei, dan kom dit van Jesus.   

Tom Wright en ander (Third Quest):  Hierdie fase is meer positief oor die evangelies en minder skepties. Hierdie fase probeer om die Joodse karakter van Jesus uit te lig en hoe Jesus ingepas het in die sosio-politieke omgewing en tyd waar hy geleef het. Die ontdekking van die Dooie See Rolle het ‘n einde gemaak aan die vorige fase (Jesus Seminaar – No Quest) In die tyd van Bultmann was daar twee teoloë (Ondergewaardeerde teoloë)  wat die teendeel bly handhaaf het. Hulle was WD Davies (Paul and Rabbinic Wisdom) en Joachim Jeremias (NT Theology: The proclamation of Jesus).

Skielik het die studies begin gefokus op die Joodse karakter van Jesus. Die een publikasie na die ander het die lig gesien. (G. Vermes: Jesus the Jew; EP Sanders: Jesus and Judaism; GB Gaird; Jesus and the Jewish Nation; NT Theology; NT Wright: Jesus and the Victory of God; M Borg:  A New Vision.)

Vandag fokus die meeste gerespekteerde en erkende teoloë op die Joodse karakter van Jesus. Soos Scot McKnight dit stel: “Today most of us live and dwell and have our being in this Third Quest — this Jewish Jesus approach to the historical Jesus.”

SAMEVATTEND: 

Historiese Jesus navorsing is gebaseer op historiese Jesus metodes. Die Jesus waarmee hulle na vore kom is ‘n Jesus vir navorsers gebaseer op hulle navorsing.

Historiese Jesus navorsing word aangevuur deur ‘n behoefte om ‘n wig in te dryf tussen dit wat die kerk van Jesus glo (Evangelies en Belydenisse – Kyk maar net weer na die arrogante en uitdagende uitsprake van John Spong)

Historiese Jesus navorsing het geen bydra om te lewer tot die teologiese studies vir die kerk nie.  Die Jesus van die kerk sal nie in hierdie gesprek ontdek word nie, omdat hulle vooraf besluit het dat Hy nie ontdek mag word nie.  

Historiese Jesus studente glo in die Jesus wat hulle deur hulle wetenskaplike metodes nagevors het en geskets het.

Historiese Jesus navorsing se tyd is verby. Hulle hoogtepunt was in die 80’s  en 90’s. ‘n Gesprek wat gewoonlik honderde mense getrek het, trek vandag iets tussen 30 en 40 sogenaamde wetenskaplikes van oor die hele wêreld.

Historiese Jesus navorsing is nie dieselfde as om Jesus in sy Joodse konteks te probeer verstaan nie. Teoloë wat vandag ernstig is oor die historiese Jesus fokus juis op die verstaan van Jesus in die Joodse konteks waarin Hy geleef en werksaam was.

Het ons regtig enige ander Jesus nodig as die Een wat ons in die evangelies vind en wat deur die kerk van die eeue in die belydenisse vasgevang is ? Ek dink die antwoord spreek vanself.

12 thoughts on “OP SOEK NA DIE HISTORIESE JESUS

Add yours

 1. Hallo Ds Attie, my man kan vir Spong nie verdra nie en die Jesus Seminar mense maak hom so kwaad dat ek hom moet maak die TV af sit of hy kry ‘n hartaanval wanneer hy na hulle luister. John dominic Crossan is alewig op die TV kommentaar wanneer daar een of ander documentary wys en die dinge wat hy se is altyd teen Jesus. Ek weet nie hoekom hulle se dat hulle in God glo nie want alles wat hulle se is teen God. Wat ons die kwaadste maak is dat daar soveel mense is wat hierdie heretics hoor praat en glo wat hulle se.

 2. Ds Attie het jy al na hierdie debat geluister tussen Spong en Dr. William Lane Craig (2005 debate on the Resurrection)

  [audio src="http://www.bringyou.to/CraigSpongDebate.mp3" /]

 3. Attie, sekerlik sal dit nie die laaste keer wees dat een of ander groepering die evangelie in twyfel sal probeer trek nie, en Christene probeer verwar. Ek glo dit is alles die werk van die duiwel en sy trawante. Hulle almal kom en gaan maar die Christendom sal altyd daar wees omdat die Heilige Gees dit is stand hou en nie een of ander “slim hervormer” nie? Ek glo Christene wat werklik wil groei in die geloof moet hulle weerhou van al die gesprekke en in kinderlike geloof fokus op Sy Woord. Ons sal nooit alles kan “bewys” nie, en ek glo dit moet ook nie ons doelwit wees nie. Die manier waarop Jesus vandag nog mense se lewens dramaties verander na al die eeue is genoeg bewys! Aan Hom al die eer!!!

 4. Wat my opgewonde maak is dat die fokus geskuif het. Die bydra van mense soos NT Wright en Scott McKnight is geweldig waardevol. Ek dink dit is belangrik dat ons ‘n deeglike studie maak van die omstandighede waarbinne Jesus geleef het, sodat ons die boodskap van Nuwe Testament net nog beter kan verstaan.

  Wat dink julle van Scott McKnight se woorde: “Today most of us live and dwell and have our being in this Third Quest — this Jewish Jesus approach to the historical Jesus.”

 5. Ek is dankbaar vir hierdie uiteensetting van die gang van hierdie debat. Ek is ook dankbaar om te kan weet dat alle historiese navorsing oor Jesus nie ten doel het om geloof in Jesus te ondermyn nie. Dit lyk dan vir my veral die “Third Quest” het ‘n meer positiewe benadering.

  Oor Scott se opmerking: Ek dink as ons die omsatdnighede waarin Jesus geleef en gewerk het beter verstaan, gaan dit waarskynlik vir ons makliker (en meer akkuraat) wees om te weet wat die Bybel vandag vir ons wil sê.

 6. Ek dink ook dit sal waardevol wees om Jesus binne die Joodse konteks beter te verstaan. Ons soek geen ander Jesus as die Jesus van die Nuwe Testament nie. Hy is die eniggebore Seun van God. Die opgestane Here Jesus.

 7. dissipel: Ek is bevrees dat die debat tot en met die begin van die Third Quest het ernstige afbreek gedoen aan mense se geloof in die Jesus van die Eavngelies en die Jesus van die vroeë kerk. Skielik moes mense wat wou glo dat Jesus die Seun van God was wat hier op aarde gelewe het en ons sondeskuld by God betaal het en wat deur sy opstanding uit die dood vir ons ‘n nuwe lewe oopgebreek het, hulle geloof verdedig. Almal was nie toegerus daarvoor nie, en ek weet van ‘n hele paar wat hulle rug op die kerk en enige vorm van geloof gedraai het. Dit is altyd die moeite werd om NT Wright se stof te lees. (ook op die internet beskikbaar) en ook Scott McKnight se stof. Hierdie twee is ook besig met wonderlike navorsing oor die historiese Jesus, maar hulle goed bou mens op en help jou werklik om Jesus beter te verstaan.
  kandas: Miskein sê ek dit nie duidelik genoeg nie, maar ek glo ook in Jesus die Christus, die Seun van die lewende God. Die een wat was en wat is en wat weer gaan kom.

 8. Ek is geweldig dankbraar vir hierdie bold proklamasie “Die historiese Jesus moet so min as moontlik ooreensteming toon met die Jesus wat Christus en Here van die Christelike kerk is.” Ek werk by die einste instelling waar baie van die “dissipels” van die Nuwe Hervorming denkwyse in Suid-Afrika hulle bestaan voer en hulle filosofieë “kweek”. En ek sien weekliks hoe gelowiges hulle naiwe geloof verruil vir hierdie dwaalleringe.
  Dis mos, vir een of ander rede, nie “cool” om as akademikus te glo in die evangeliese Messias, Jesus Christus nie…

 9. duskant: Dankie vir jou inset. Ek sien ook hoe geweldig baie mense onseker raak oor al die dinge wat hulle oor die sogenaamde “historiese Jesus navorsing” lees. Hulle weet nie meer wat om te glo nie. Niemand sê “boe of ba” oor al hierdie uitlatings nie en stilswyend word hulle toegelaat om hulle filosofie met ‘n vooropgestelde agenda te verkondig. Ek beleef dat baie gelowiges op voetsoolvlak hierdie dawerende stilte beleeg as instemming.
  Ek sal jou ‘n NG gemeente kan wys wat oor ‘n tydperk van 2 jaar meer as 2000 lidmate verloor het oor hierdie en verwante sake. Daardie lidmate is uit die NG kerk uit, ter wille van hulle geloof.
  Ek is hartseer omdat die NG kerk mense verloor, maar ek is dankbaar dat daardie gelowiges die moed van hulle oortuiging gehad het om te sê: Tot hier toe en nie verder nie, ek het die opgestane Here Jesus meer lief as wat ek ‘n kerk het. Ek gaan na ‘n kerk toe waar ek die hoop het om in my geloofslewe ondersteun te word en nie ondergrawe te word nie.

 10. Ons,wat vasgevang is in mens- liggame,met beperkte breine,wat net in een dimensie leef,
  kan net se, “Bokant ons begrip en verstand,hou U alles wat is,instand.”en ja,so is hierdie saak aan die einde,ook bokant my beperkte wetenskaplike begrip en verstand,en aanvaar ek dit in die geloof.
  Die Here het Homself aan ons openbaar in Sy Woord,op n manier wat ons dit behoort te kan verstaan.Nou,as ons dit oorboord gooi,dan is ons maar net soos diere sonder hoop.

 11. Ek wil net weet wat het geword van Jesus wat gister, vandag en tot in alle ewigheid die selfde is. Dit is soos om te sê dat ek gister so is en daarom is ek histories en vandag is ek anders en is daarom nie dieselfde persoon nie. Jesus is dieselfde vandag tot in alle ewigheid. En die dag wat die God van die heelal nie meer kan doen, soos ‘n maagdelike geboorte, dan weet ek nie of hy meer God genoem kan word nie. Ek dink die nuwe hervormers moet ophou dinge op wetenskaplike maniere probeer bewys en waarlik in geloof lewe. Dis tyd dat hulle ‘n waarlike verhouding met Jesus Christus moet hê, en ophou om God te bevraagteken. Al wat hulle stellings my bewys is dat hulle God nie ken nie en ook nie Jesus nie. Jy kan nie wedergebore wees en ‘n verhouding met God hê, en dan met sulke upsurde patetiese stellings voor kom nie. God vra nie om bewys te word deur een of ander manier of wetenskaplike manier wat deur ‘n mens uitgedink word nie. Hy vra om geglo te word en dan om ‘n verhouding met Hom te hê. En ja ek dink die woord praat van die nuwe hervormers, daar waar hy sê dat daar mense sal wees wat met allerande dokrines voorendag sal kom, wat eintlik die doktrines van demone is.

  Dit het tyd geword dat ons onsself nie meer sal ophou met wat mense mee voorendag sal kom nie, maar liewers by God uitkom. Dit het tyd geword dat die kerk sal opstaan en die ware seuns van God sal wees.

  Die nuwe hervormers is net mense, en hopenlik sal hulle besef wat hulle fout is. Ek bid vir hulle. Want geen mens wat die woord van God lees en werklik deur die Gees van God gelei word kan met sulke nonsens voorendag kom nie. God probeer nie by ons teorie en leerstellings in pas nie, dit is eerder ons wat by God moet in pas. Op die einde van die dag moet hulle, hulle self af vra wat hulle eendag gaan sê as hulle voor God te staan kom en hulle het der duisende mense weg geneem van die waarheid.

  Dis net ongelooflik dat mense wat solank die woord bestudeer het, of sal ek sê wetenskaplike studies en stellings oor die woord en God, op sulke gevolgtrekkings kom. Dit klink eerder dat hulle na mense begin luister het en inplaas daarvan om na God te luister. Hulle gevolgtrekkings is gemaak deur wat hulle by die mens geleer het nie by God nie.

 12. Stem saam met jou Jaco hulle volg alles wat van Amerika wat ewe skielik met n ander evangelie kom of n ander Jesus verkondig. Skielik moet ons weg beweeg van die Bybel, van die kerkgebou en goeie werke begin doen om ons saligheid te verkry. Roomskatolieke leerstelling! Daar word op sekere maniere asem gehaal om tot God te nader – Oosters. Brian McClaren en Rob Bell en vele ander is nou ewe skielik die pragtige disipels van Jesus wat nie eers glo in wedergeboorte, belydenis van jou sondes, hemel of hel nie. Die Here Jesus het gese die oordeel sal in sy huis begin. Ons kan natuurlik net hierdie persone in gebed aan die Hemelse Vader opdra dat Hy hulle geestelike oe sal oopmaak.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: