HOE LYK MY GEESTELIKE LEWE – ALLES IN EEN.

Hier is die 25 vrae wat jy kan gebruik om jou eie geestelike lewe te evalueer en bietjie van ‘n persoonlike strategie vir geestelike groei kan ontiwkkel. 

1. Ek beleef myself as geestelik wanneer: (1) Ek besig is om die Bybel te lees. (2) Ek iets godsdienstig vir iemand anders doen. (3) Ek ‘n erediens bywoon. (4.) Ek tyd alleen met God het. (5) Ek liefde teenoor God en ander mense uitleef.

2. Wanneer ek bid, beleef ek dat my gebede teenoor God en vir ander mense ‘n natuurlike uitdrukking is van my liefde vir God en vir ander. (1) Nooit. (2) Feitlik nooit. (3) Soms. (4.) Dikwels. (5) Altyd.

3. Ek weet God het my lief: (1) maar ek is nie seker dat Hy my liefhet nie. (2) maar ek beleef baie selde God se liefde vir my as ‘n werklikheid. (3) en ek beleef somtyds God se liefde vir my as ‘n werklikheid. (4.) en ek beleef dikwels God se liefde vir my as ‘n werklikheid. (5) en ek beleef altyd God se liefde vir my as ‘n werklikheid.

4. Om ander lief te hê beteken om uit te reik na mense wat normaalweg nie binne my kringe beweeg nie.  (1) Maar ek reik byna nooit uit na enige iemand buite my normale kringe nie. (2) Ek reik partykeer uit na mense buite my normale kringe. (3) Ek reik dikwels uit na iemand buite my normale kringe. (4) Ek is altyd besig om uit te reik na mense buite my normale kringe. (5) Ek werk daaraan om ander sover te kry om uit te reik na mense buite hulle gewone kringe.

5. Vir my beteken liefde: (1) Ek aanvaar altyd ander mense en hulle gedrag ten spyte van wie en wat hulle is. (2) Ek probeer altyd eers uitwerk wie iemand is en en wat hulle doen voordat ek hulle aanvaar. (3) Ek aanvaar somtdys ander mense ten spyte van wie hulle is en waar hulle vandaan kom. (4) Partykeer wil ek eers weet wie iemand is en wat hulle doen voordat ek hulle aanvaar. (5) Gewoonlik aanvaar ek ander en hulle gedrag ten spyte van wie hulle is en wat hulle doen.

6. Geestelike groei beteken vir my om te fokus op: (1) Kennis van die Bybel en alles wat die Here vir ons in die Bybel leer te gehoorsaam. (2) Om ander te dien deur iets vir hulle te beteken. (3) Dissiplines wat daarop gerig is om my verhouding met God te verbeter. (4) Om my liefde vir ander mense op konkrete maniere te wys. (5) Ek het beide God en mense op dieselfde tyd lief.

7. Ek is daarvan oortuig dat iemand weer voor kan begin met God wanneer: (1) Die persoon ophou om die dinge te doen wat hom weg van God af laat dryf het. (2) Die persoon in sy/haar hart doelbewuste en egte besluite neem om op te hou om die dinge te doen wat hom/haar laat wegdryf van God af. (3) Die persoon begin om dinge te doen wat ‘n einde sal maak aan die dinge wat hom/haar laat wegdryf van God af. (4) Teenoor hom,/haarself erken dat hy/sy nodig het om ‘n einde te maak aan die dinge wat hom/haar laat wegdryf van God af. (5) Eenvoudig net met God die waarheid oor hom-/haarself praat.

8. Wat regtig die meeste vir God saakmaak is: (1) Hoe en wat my reputasie in hierdie wêreld is. (2) Hoe en wat my reputasie die meeste van die tyd is. (3) Wat ander van my dink teenoor die mens wie ek weet ek regtig is. (4) Wie ek dink ek is. (5) Wie ek in God se oë is – met ander woorde hoe God my sien.  

9. Ek verwelkom Christene van alle soorte en met verskillende lewensverhale, (1) maar sommige Christene is vir my onaanvaarbaar, (2) maar daar is ‘n paar Christen wat vir my onaanvaarbaar is, (3) maar baie Christene is vir my aanvaarbaar, (4) en die meeste Christene is wel vir my aanvaarbaar, (5) en alle Christene is vir my aanvaarbaar.

10. Ek dink Christene behoort deurlopend in hulle geestelike lewe te groei en daardie groei behoort sigbaar te wees en (1) ek dink gesprek met ander oor geloofsake is ‘n kragtige instrument wat mense se lewens vinnig behoort te verander; (2) ek dink die wat nie groei is waarskynlik nie regtig Christene nie; (3) ek dink die wat stadig groei is lui of het een of ander geestelike probleem; (4) dit wil vir my voorkom asof die meeste Christene groei selfs al is dit stadig; (5) ek dink geestelike groei is iets wat nooit in hierdie lewe klaar kry nie en solank as wat ons in hierdie lewe is, het ons die voorreg van geestelike groei.

11. Een eienskap of karkatertrek wat in elke Christense lewe sigbaar behoort te wees is liefde. Wanneer ek na my eie lewe kyk lyk dit vir my (1) asof ek deur die loop van die dag baie selde besig is om lief te hê; (2)  asof ek party keer dit regkry om lief te hê;. (3) asof liefhê harde werk is, maar ek is die hele tyd besig om daaraan te werk; (4) asof ek besig om al hoe beter te raak met die uitleef van my liefde teenoor ander mense; (5) asof ek feitlik die hele tyd met liefde teenoor ander mense optree.

12. Wanneer die evangelies die lewe van Jesus beskryf tref dit mens dat Jesus dikwels dinge doen wat met die woorde barmhartigheid of deernis beskryf sou kon word. As Christene behoort ons ook hierdie eienskappe van Jesus na te streef, sodat barmhartigheid en deernis ook ‘n beskrywing kan wees van ons lewens. Wanneer ek iemand in nood sien, (1) stop ek baie selde om daardie persoon te help; (2) stop ek soms om daardie persoon te help; (3) help ek dikwels sulke mense; (4) help ek hulle elke keer behalwe as ek regtig nie die tyd het nie; of (5) help ek altyd sulke mense, selfs al sou dit beteken dat ek my eie program so ‘n klein bietjie sal moet aanpas.

13. As ‘n volgeling van Jesus reken ek dat (1) ek die meeste verander het net na my “bekering” en ek erken dat ek daarna nie regtig baie verander het nie; (2) Ek het ‘n klein bietjie verander na my bekering, en nog ‘n klein bietjie nie baie lank daarna nie; (3) Ek het nogal op onvoorspelbare maniere verander sedert my “bekering”; (4) Ek het deurlopend bly verander sedert my “bekering”; (5) Ek is elke dag bewus daarvan dat ek moet groei.

14. Wanneer ek nadink oor die moontlike invloed wat ek in my wêreld vir die koninkryk kan hê, (1) droom ek en dink ek daaraan om die mense by die bestuur van die stad of dorp te beïnvloed; (2) droom ek groot en probeer ek mense met invloed kontak; (3) droom ek realisties en ek kontak mense wat ek dink my dalk sou kon help; (4) droom ek realisties en ek kontak my beste vriende; (5) droom ek groot en ek wys liefde vir almal met wie ek in aanraking kom.

15. Ek ondersteun reg en geregtigheid wanneer (1) ek die wat oortreders straf onderstreun; (2) ek die verkeerdhede van die persone in magsposises regstel en uitwys; (3) ek goed doen aan alle mense; (4) ek my naaste net so liefhet as wat ek myself het; (5) ek help ander om te leer hoe hulle God meer lief kan hê as enige iets anders en ander mense net so lief as wat hule hulleself het.

16. Die gemeente (gemeenskap van gelowiges) wat Jesus ‘n werklikheid wil sien wees, is ‘n gemeente (gemeenskap van gelowiges) wat met God en met mekaar versoen is, (1) maar ek is selde betrokke by mense wat met God versoen raak; (2) Ek is somtyds betrokke by die mense wat met God en met mekaar versoen; (3) Ek is dikwels betrokke waar mense met mekaar versoen; (4) Ek help mense soms om met God te versoen; (5) Ek is daaraan toegewy om mense te help om met God en met mekaar te versoen.

17. Jesus was vol vruegde en ek is daarvan oortuig dat vreugde ‘n kenmerk is van iemand wat geestelik meer volwasse is. (1) Ek is selde vol vreugde; (2) Ek is dikwels geïrriteer deur mense wat blydskap en vreugde uitstraal; (3) Ek is soms geïrriteer deur mense wat vreugde en blydskap uistraal; (4) Ek is dikwels vol vreugde; (5) Ek is vol vreugde en blydskap wanneer ander vol vreugde en blydskap is.

18. Jesus het sonder twyfel in die ewigheid geglo en Hy was daarvan oortuig dat ons met dieewigheid in gedagte moet leef. (1) Ek erken ek onderdruk gedagtes oor die ewigheid; (2) Ek is ‘n bietjie skrikkerig met die gedagte van ewigheid en daarom dink selde daaraan. (3) Ek dink soms oor die ewigheid en dan wonder ek daaroor; (4) Ek dink nogal gereeld oor die ewigheid en dit beïnvloed redelik gereeld hoe ek lewe; (5) Ek dink dikwels aan die ewigheid en dit het ‘n besondere invloed en uitwerking op my lewe.

19. Om in Christus Jesus as die Seun van die lewende God te glo is die kern van die evangelie, en (1) Ek sien geloof as dat ek die regte dinge oor God glo; (2) Ek sien geloof as dat ek Christus Jesus as my persoonlike Verlosser aanneem; (3) Ek sien geloof as ‘n keuse wat ek maak om Christus Jesus elke dag te volg; (4) Ek sien geloof as ‘n voortgesette vertroue in God; (5) Ek sien geloof as ‘n saak vir die verstand, hart en siel.

20. Geestelike groei en vorming is net moontlik indien ek in die krag en die liefde van die Here Jesus lewe, (1) maar as gevolg van my omstandighede is dit vir my haas onmoontlik om die hele tyd in die Here se krag en liefde te lewe; (2) dit is vir my moeilik om die hele tyd in die Here se krag en liefde te lewe; (3) Dit is vir my moeilik om die hele tyd in die krag en liefde van die Here te lewe, maar ek leer en kry dit al hoe meer reg; (4) Ek beleef dit as ‘n uitdaging om op hierdie manier in die teenwoordigheid van die Here te lewe, en ek is dikwels suksesvol daarin; (5) Ek leef die hele tyd in die krag en liefde (d.w.s. die teenwoordigheid) van die Here.

21. Indien God werklik God is en indien Jesus werklik die mensgeworde Seun van God is, dan vorm ‘n lewe vir Hom en ‘n lewe in gehoorsaamheid aan sy wil, ‘n wesenlike deel van my geestelike groei en vorming. (1) Die term “lewe vir Hom” of “of gehoorsaamheid aan sy wil” is vir my aanvaarbaar;  (2) Ek weet dit is belangrik dat ek vir die Here sal lewe, maar dit bly nog steeds vir my baie moeilik; (3) Ek beleef dat dit die meeste van die kere vir my goed is om in gehoorsaamheid aan die Here wil te lewe; (4) Dit is vir my goed om my aan die wil van God vir my lewe te onderwerp, en ek is besig om daarin te groei; (5) Ek beleef dat om in volkome gehoorsaamheid aan die wil van God te lewe die mees bevrydende ding is wat ek moontlik kan doen.

22. Ek doen sonde. (1) Ek bely amper nooit my sonde nie;  (2) Ek bely somtyds my sonde; (3) Ek bely gereeld my sonde maar ek kan nie agterkom dat dit beter gaan deurdat ek die sonde begin “wen” nie; (4) Ek bely my sonde en ek kom agter dat ek groei; (5) Ek kom agter dat ek nou minder sondes bely as vyf jaar gelede.

23. Wanneer iemand my op een of ander manier te na kom, (1) Hoop ek gewoonlik dat hulle self sal swaar kry en vergewe ek so iemand nooit nie vir dit wat hy/sy aan my gedoen het nie;  (2) Somtyds hoop ek dat hulle ook op een of ander manier gaan swaarkry, en ek twyfel of ek hulle ooit sal kan vergewe; (3) Ek worstel met gedagtes waarin ek wonder hoe dit sal wees indien ek sou vergewe; (4) Ek worstel, maar ek is vasberade om te vergewe, en gewoonlik vergewe ek; (5) Ek worstel, ek is vasberade om te vergewe, en ek vergewe dan wel wanneer ek die geleentheid kry.

24. Ek is toegewy aan die koninkryk van God in Christus Jesus. (1) Maar ek het nog nooit iemand sover probeer kry om Christus Jesus as Verlosser te aanvaar nie; (2) Daar was ‘n stadium toe ek teenoor my vriende en teenoor ander getuig het; (3) Daar is nog geleenthede waar ek my getuienis deel en ek hoop dit het een of ander uitwerking op ander; (4) Ek deel soms die goeie nuus oor Jesus met ander; (5) Ek is dikwels besig met mense in ‘n poging om hulle sover te kry om Christus Jesus se boodskap van die koninkryk te aanvaar.

25. Alles wat ek in die Nuwe Testament lees, leer my dat God in Christus Jesus vir my alles voorsien het wat ek nodig het. (1) Maar ek kom dikwels agter dat ek op myself staamaak. (2) Ek kom te veel kere agter dat ek op myself staatmaak; (3) Ek kom agter dat ek dikwels op God staat maak, maar dat daar ook tye is wat ek op myself staatmaak; (4) Ek raak meer en meer afhanklik van wat God vir my gedoen het in Christus Jesus; (5) Ek is intens bewus daarvan dat ek vir alles van Christus Jesus afhanklik is, en ek is die meeste van die tyd nie eens bewus daarvan dat ek so afhanklik van Hom is nie.

2 thoughts on “HOE LYK MY GEESTELIKE LEWE – ALLES IN EEN.

Add yours

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: